Medlemmer

Årsmøte

Publisert: 2. april 2019  av Tore Lien

Velkommen til årsmøte 9. april kl. 1930

Til medlemmer i Hafjell Golfklubb                           2. april 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Hafjell Golfklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 7. mars 2019.

Årsmøtet avholdes den 9. april 2019 kl. 1930 på Nermo Hotell.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 3: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 4: Behandle årsberetning for 2018.
Sak 5: Behandle årsregnskap for 2018 i revidert stand
Sak 6: Behandle forslag og saker
           6.1 Styret har meldt inn forslag om investering i Trackman for å utvikle treningstilbudet i klubben. Investeringsnivå                         mellom 125’ – 200’ avhengig av type og alder.
           6.2 Innmeldt forslag om klubben skal investere i 1-2 Golfbiler til. Investeringsnivå ca 40-50’ pr bil.
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2020
Sak 8: Vedta budsjett for 2019
Sak 9: Foreta følgende valg:
9.1 Styreleder
9.2 Øvrige styremedlemmer
9.3 Valg av revisor
9.4                 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
9.5  Leder av valgkomiteen
9.6 Øvrige medlemmer av valgkomiteen
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter:
  • Hafjell Golfklubbs årsberetning
  • Årsregnskap – signert
  • Styrets forslag til budsjett
  • Valgkomiteens innstilling
 
 
Med vennlig hilsen
styret i Hafjell Golfklubb
 
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg