Nyheter

Sakspapirer til Årsmøte Hafjell Golfklubb 2021

Av: Admin  |  Publisert: 2. mai 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

sakspapirer til årsmøte ligger som vedlegg i saken

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Hafjell Golfklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. mars 2021.

Årsmøtet - 28. april 2022 kl. 1900 - Nermo Hotell på Låven

Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1: Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 3: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 4: Behandle årsberetning for 2021.
Sak 5: Behandle årsregnskap for 2021 i revidert stand
Sak 6: Behandle forslag og saker
Ingen innmeldte forslag
Sak 7: Kontingent for 2023.
Sak 8: Vedta budsjett for 2022
Sak 9: Foreta følgende valg:
9.1 Styreleder
9.2  Nestleder
9.3 Øvrige styremedlemmer
9.4 Valg av revisor
9.5                 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
9.6  Leder av valgkomiteen
9.7 Øvrige medlemmer av valgkomiteen
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter:
Hafjell Golfklubbs årsberetning
ÅrsregnskapStyrets forslag til budsjett
Valgkomiteens innstilling 
 
Med vennlig hilsen
styret i Hafjell Golfklubb